D06 循中物理學會

Physics Society | No Physics No Life

五月, 2016

例常活动

By on 2016年5月22日

水火箭的操作和制作过程于2016年1月末进行。在制作过程中,会员们认真积极参与并齐心合力完成水火箭。完成水火箭后,顾问老师带领会员们到小花园操作水火箭。活动过程中学习氛围极好,也助于促进顾问老师和会员们之间的凝聚力。
1 32645 7

__ 欢迎来到 D06 循中wuli の部落格 __

By on 2016年5月22日

欢迎来到

WELCOME TO

   物理学会 

       PHYSICS SOCIETY                   点击进入:  .: PHYSICS IN THE WONDERLAND ☜:.cropped-cropped-574e6608f40b4f98a03a131eefd2b8bf.jpg