April 2018

You are browsing the site archives for April 2018.

日期:21/04/2018(星期六) 时间:7:50a.m.-10:30a.m. 地点:D405、D406课室 全团人数    :66人 应出席人数 :64人 出席人数    :59人 缺席者        :卢骏豪,童兢升*,谢顗晟*,廖筱潼*,叶乃妤* 出席率        :92%   活动流程: 1. 7.50a.m.-8.00 a.m. 点名 2. 8.30 a.m.-10.25 a.m. 日语课程—— 初级组:日语基本语法 —— 日语团体诗歌朗诵比赛练习 3. 10.25 a.m.-10.30 […]

日期:18/04/2018(星期三) 时间:2.50 p.m. – 4.10 p.m. 地点:D405、D406课室 全团人数    :66人 应出席人数 :66人 出席人数    :64人 缺席者        :卢浚衡、卢骏豪 出席率        :97%   活动流程: 1. 2.55 p.m.-3.00 p.m. 点名 2. 3.00 p.m.-4.05 p.m. 日语课程—— 初级组:日语基本语法 […]

日期:11/04/2018(星期三) 时间:2.50 p.m. – 4.10 p.m. 地点:D405、D406课室 全团人数    :66人 应出席人数 :66人 出席人数    :66人 缺席者        :无 出席率        :100%   活动流程: 1. 2.55 p.m.-3.00 p.m. 点名 2. 3.00 p.m.-4.05 p.m. 日语课程—— 初级组:日语基本语法 […]

日期:07/04/2018(星期六) 时间:7.30a.m.-10.30a.m. 地点:D405、D406课室  全团人数 应出席人数 出席人数 缺席者 出席率 :66人 :63人 :61人 :郭杰仁、卓微答 :97%   活动流程: 1.  7.35 a.m.- 7.40 a.m. 点名 2.  7.40 a.m.- 9.00 a.m. 校庆表演 3.  9.00 a.m.- […]

日期:04/04/2018(星期三) 时间:2.50p.m.-4.10p.m. 地点:D405、D406课室 全团人数    :66人 应出席人数 :66人 出席人数    :66人 缺席者        :无 出席率        :100 %   活动流程: 1. 2.55 p.m.-3.00 p.m. 点名 2. 3.00 p.m.-4.05 p.m. 日语课程—— 初级组:日语基本语法 —— ­日语团体诗歌朗诵比赛练习 —— […]