March 2017

You are browsing the site archives for March 2017.

第一组 第二组 钟崇森 谢欣囩 黄芷晴 刘慧颖 梁海沅 刘子怡 林晶妮 刘俊贤 李芝璇 许雅宣 谭家凯 陈心儿 黄思杰 颜家蕙 卢振涌 陈彦韬 钟业辉 *朱婧恬 高勇锋 *罗雪妤   第三组 第四组 朱晋良 余明燕 郭双柠 赖浩逸 黄贯慷 […]

序 名字 班级 学号 电话号码 面子书名 生日日期 1 李芝璇 J1A 17012 Liew Tit Yeh 29-Jun 2 李可新 J1B 17064 016-5567869 Esther Lee 3 方筱晴 J1B 17065 011-10616226 Siao Qing Fong […]

2017年D16日语学会第13次例常活动

日期:11/03/2017(星期六) 时间:7.50a.m.-10.30a.m. 地点:D302、D303课室 全团人数:84人 应出席人数:77人 出席人数:76人 缺席者:冯渝惠 出席率:99% 活动流程: 1.7.55 a.m. – 8. 00 a.m.             点名 2.8.00 a.m. – 9. 45 a.m.     […]

日期:08/03/2017(星期三) 时间:2.50p.m.-4.10p.m. 地点:D302、D303课室  全团人数 应出席人数 出席人数 缺席者 出席率 :84人 :84人 :82人 :蔡欣宜、刘慧颖 :99%   活动流程: 1. 2.55 p.m. –  3.00  p.m. 点名 2. 3.00 p.m. –  4. 05 p.m. 日语课程——高级组 […]

2017年D16日语学会第11次例常活动

日期:4/03/2017(星期六) 时间:7.50a.m.-10.30a.m. 地点:D302、D303课室 全团人数       :84人 应出席人数   :77人 出席人数       :76人 缺席者          :冯渝惠 出席率          :99%   活动流程: 1. 7.55a.m.  – 8.00a.m. 点名 2. 8.00a.m.  –  9.00a.m. 设计学会会服 3. 9.00a.m.  – 9.15a.m. 介绍学会会服 4. 9.15a.m. […]

  日期:01/03/2017(星期三) 时间:2.50p.m.-4.10p.m. 地点:D302、D303课室  全团人数 应出席人数 出席人数 缺席者 出席率 :84人 :84人 :83人 :郑榆蒽 :99%   活动流程: 1. 2.55 p.m. –  3.00  p.m. 点名 2. 3.00 p.m. –  4. 05 p.m. […]