Aktiviti D02PersatuanBahasa Malaysia ke-31

Tarikh      : 25-7-2014

Masa       : 10.50am

Tempat   : D201

Kehadiran: 26/29

Peratuskehadiran: 89.7%

 

Aktiviti yang dijalankan:

 

Masa: 10.58am

AktivitiPersatuanBahasa Malaysia bermula.

 

Masa: 11.00am

Setiausahamulamengambilnama.

 

Masa: 11.05am

Aktivitihariiniialahbermaincongkak.Padamula-mulanya, ahli-ahliakandibahagikankepada 3 hingga 4 orang sekumpulan. Salah seorangahliakanmengagihkanguli-gulikepadasetiapkumpulanberdasarkanlubang yang terpahatpadacongkakmasing-masing .Setiapahliakandiberipeluanguntukbermainpermainan traditional inidanbermainbergilir-gilirandanakhirnyasesiapa yang mempunyaiguli yang banyakdianggapsebagaipemenang.

 

Masa: 12.00pm

Aktivititamat.Ahli-ahlimengemaskankelas.

 

Masa: 12.05pm

Setiausahamengambilnama.

 

Masa: 12.10pm

Bersurai.

 

Maklumat:

 

Aktivitiinidijalankanuntukmemperkenalkanpermainantradisionalinikepadaahli-ahli.Denganini, ahli-ahlibolehmengenalidanmengetahuicarauntukbermaincongkak.

 

Pendapat:

 

Selepasmenjalankanaktivitiini, sayaberharapbahawahubunganantarasemuaahlibolehdieratkanlagidanmemahamibudayapermainanini.