B05 羽球培训队

39次例常活动报告

 

日期:8.8.2018 (星期三)

时间:2.50pm – 4.10pm

 

地点:大礼堂

 

出席人数:43/47

 

缺席者:  王子恒,萧璟诒,萧悠然,黎润祥

 

活动内容:

时间 活动

 

2.55pm – 3.00pm 集合

点名

交代事项

3.00pm – 4.05pm 体操

练球

4.05pm – 4.10pm 集合

点名

放学

                                                             

总结:今天的活动共分为两个部分,主要是练习体操和练习基本球技。

练球:

男生 multi shuttle(20粒10 set)

女生

女高中-开球(双打/单打)

女初中-基本脚步